Znak obce Obec Laškov (odkaz na titulní stránku)

Obec Laškov - Oficiální web


Vyhledávání

 

1 Kandia 0 Krakovec

Kontakt

Volejte +420 582 378 821

Podrobný kontakt

Mapa


Cesta: Titulní stránka > Dokumenty obecního úřadu > Vyhlášky a nařízení

 

Vyhláška č.1A -1999o územním plánu

 

 
 

VYHLÁŠKA  č. 1A/1999

O vyhlášení závazných částí územního plánu sídelního útvaru

Laškov

 

 

Schváleno dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů novel obecním zastupitelstvem obce Laškov usnesením č.3B ze dne 18.3.1999.

 

Na základě výše uvedené skutečnosti Obecní rada v Laškově vydává na základě ustanovení § 45 písm. 1) a § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích , ve znění pozdějších novel a v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších novel ( dále jen stavební zákon) tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Článek 1

Účel vyhlášky

1.      Vyhláška vymezuje závazné části schváleného území plánu obce Laškov

2.      Vyhláška stanovuje funkční a prostorové uspořádání území, základní podmínky pro umísťování staveb . Vymezuje územní systém ekologické stability a veřejně prospěšné stavby.

 

Článek 2

Rozsah platnosti

 1. Vyhláška platí pro správní území obce Laškov (včetně částí Dvorek, Kandia a Krakovec ) vymezené katastrálním územím Laškov a Krakovec.
 2. Schválené změny a doplňky závazné části budou vyhlašovány jako doplňky a změny této vyhlášky.

 

Článek 3

Vymezení pojmů

 1. Na území obce jsou rozlišovány :
  1. plochy urbanizované – plochy zastavěné, nebo určené k zastavění
  2. plochy neurbanizované
 2. Plochy urbanizované jsou tvořeny zejména zastavěným územím obce s rozlišením
  1. plochy bydlení
  2. plochy občanské vybavenosti
  3.  plochy pro sport a rekreaci
  4. plochy výroby
  5. plochy dopravy
  6. plochy technické
  7. plochy zeleně
 3. Urbanizované území tvoří území a plochy zastavěné, nebo určené k zastavění, které

jsou :

  1. stabilizované, jejich funkční a prostorové uspořádání nebude měněno
  2. rozvojové, zahrnující nezastavěné území určené k zastavění a území určené ke změně funkčního a prostorového uspořádání.

      4.    Vymezení funkčních ploch a regulativy jejich využití jsou graficky vyznačeny             

             v komplexním urbanistickém návrhu a v regulačním výkresu.

 

ČÁST DRUHÁ

Závazné regulativy

Článek 4

Funkční uspořádání území

 1. Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn v jejich užívání.
 2. Charakteristika urbanizovaných funkčních území a ploch :

a)       bydlení:

- UBV: plochy označené ve výkresech jako  UBV slouží pro bydlení        

                           venkovského tipu . Bydlení je dominující funkcí, podmínečně přípustné      

                           drobné objekty pro chovatelství a pěstitelství, drobné aktivity obchodu a

                           služeb.

                           Nepřípustné využití: výroba, skladování, dopravní zařízení.

                         -UBS : bydlení smíšené. Podmínečně přípustné funkce : obchod a služby    

                           místního významu, drobná výroba – bez negativního vlivu na sousední

                           pozemky.

                           Nepřístupné využití: výroba, skladování, velkoobchod a dopravní zařízení s

                           Negativním dopadem na životní prostředí.

                         -UBZ: bydlení spojené se zemědělskou činností či drobnou výrobou .Hlavní

                           funkcí je bydlení ve spojení s větším rozsahem zemědělské činnosti za

                           předpokladu , že PHO nezasáhne sousední obytné objekty.

                           Nepřípustné: velkokapacitní chovy, nebo výroba,zařízení velkoskladů.

b)            občanská vybavenost UO :

                        - plochy označené jako občanská vybavenost slouží pro umístění zařízení

                           občanské vybavenosti, zařízení sportovní a rekreační.

                           Přípustné: parkování, podmínečně přípustné je bydlení.

                           Nepřípustná je živočišná a průmyslová výroba.

c)             sport a rekreace UR :

                       -- plochy označené jako sportovně – rekreační slouží pro zařízení, pro 

                           společenské sportovní a rekreační vyžití.

                           Nepřípustné: bydlení, výroba.

d)            výroba:

                        -  UV: plochy výroby, Přípustné jsou : zařízení pro výrobu, sklady, garáže,

                           Podmínečně přípustné: podniková administrativa,čerpací stanice pohonných

                           hmot, parkovací stání.

                           Nepřípustné využití: bydlení, občanské vybavení hygienické ochrany zřetele

                           hodné (např. školská zařízení apod.)

 

                       - UZ : plochy soustředěné zemědělské výroby jsou určeny pro zemědělskou

                          Velkovýrobu.

                         Nepřípustné využití: bydlení, občanské vybavení hygienické ochrany zřetele

                         hodné (např. školská zařízení apod.)

              e)        plochy dopravy UD:

                         vymezují dopravní koridory  a zařízení sloužící dopravě

                         (komunikace, parkoviště, autobusové zastávky, garáže)

               f)        plochy technické vybavenosti UT:

                          slouží pro umísťování zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění a

                          likvidaci odpadních vod, rozvod elektrické energie,spoje, vedení a regulace

                          plynu. Podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí zasahují do ostatních

                          druhů funkčních ploch.

               g)        zeleň : v urbanizovaném prostoru zahrnují plochy zeleně:

                       -UZS: plochy sídelní zeleně, přípustné umístění drobné architektury,

                         dětská hřiště apod.

                       -UZU: plochy užitkové zeleně, hlavní funkce drobná zemědělská činnost

                       - UZV: vyhrazená zeleň – plochy s vyhrazenou funkcí ( hřbitov,zeleň na

                         plochách občanského vybavení) přípustné drobné užitkové stavby, drobná

                         architektura.

3.   Charakteristika neurbanizovaných funkčních území a ploch:

         a)      plochy v krajině tvoří systém ekologické stability. Přípustné využití –

                  produkční činnost v souladu s přírodním charakterem ,rekreační využití

                  bez poškozování přírodních hodnot,

                        Nepřípustné využití- nové stavby ( mimo inž. sítě), výsadba nevhodných

                        dřevin, poškozování půdního povrchu,přeměna dřevitých společenstvech

                        na ornou půdu.

               b)      intenzivně obdělávané plochy k produkci zemědělských plodin.

                        Přípustné využití- zemědělsky využívání, zahradnictví, remízy, účelové

                        Komunikace a cesty, hospodářské objekty sloužící využívání zahrad a sadů.

                        Nepřípustné je další scelování půdy,rušení mezí a soliterní zeleně.

               c)      produkční zemědělské plochy s omezujícím režimem využití.

                        Přípustné využití – zemědělská výroba mimo intenzivní formy,nezbytně

                        nutné stavby pro zemědělskou výrobu, nepřípustné poškozovat půdní povrch,

                        používat kejdu, silážní šťávy, ostatní tekuté odpady, biocidy, provádět terénní

                        úpravy většího rozsahu.

 

Článek 5

Prostorové uspořádání

 1. V řešeném území je ve výkrese č.3 závažně vymezen urbanistický charakter jednotlivých funkčních území.
 2. Při využívání území musí být respektovány podmínky ochranných pásem:

a) hřbitova

b) silnic II. a III. třídy

c) rozvodů elektrické energie a trafostanic

d) ochranná pásma plynovodů

e) čistírny odpadních vod

f) vodních toků a nádrží

g) sdělovacích kabelů

h) ochranné pásmo farmy Laškov (vyhlášeno)

     3.    Další omezující a limitující faktory:

            a) významné krajinné prvky

            b) prvky M ÚSES

            c) ochrana zemědělského půdního fondu

            d) archeologický zájem

            e) ochrana nemovitých kulturních památek

 

Článek 6

Ochrana přírody, krajiny a územní systémy ekologické stability.

 1. Musí být respektovány významné krajinné prvky nacházející se na katastru obce.
 2. Místní systém ekologické stability je vymezen ve výkrese č.4 . Plochy tvoří součást  biocenter, biokoridorů a dalších součástí územního systému ekologické stability a plochy veřejné zeleně jsou nezastavitelné.

ČÁST TŘETÍ

Veřejně prospěšné stavby

Článek 7

 

 1. Ve smyslu ust. § 108 stavebního zákona se ve správním území obce Laškov vymezují tyto veřejně prospěšné stavby:

      Katastrální území Laškov:

         - místní část Laškov:

           a) rekonstrukce dešťové kanalizace v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 7a

           b) stavba splaškové kanalizace a ČOV ( na pozemku parc.č. 194) v rozsahu

               vymezeném ve výkrese č. 7a

           c) stavba veřejného vodovodu v rozsahu vymezeném ve výkrese č.6a

           d) stavba plynovodu v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 8a

           e) směrová úprava silnice II/ 448 na východním okraji obce na pozemních parc.

               č. 345/2  a  345/ 3 v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 5a

           f) trafostanice včetně přípojky VN na pozemku parc. č. 0534/14 v rozsahu vymezeném

               ve výkrese č. 9a

 

         - místní část Kandia

           a) rekonstrukce dešťové kanalizace v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 7b

           b) stavba splaškové kanalizace a alternativní ČOV ( na pozemcích parc. č. 719/4  a 

               718/ 1) v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 7b

           c) stavba veřejného vodovodu v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 6b

           d) stavba plynovodu v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 8b

           e) trafostanice včetně přípojky VN na pozemcích parc. č. 581/1 a  587/ 1 v rozsahu

               vymezeném ve výkrese č.9b

           f) směrová úprava silnice II/ 4485 na pozemku parc. č. 826/21 v rozsahu vymezeném

              ve výkrese č. 5b

       

          

  

     

 

    - místní část Dvorek:

      a) rekonstrukce dešťové kanalizace v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 7c

      b) stavba splaškové kanalizace a alternativní ČOV ( na pozemcích parc. č. 1755/ 4

          a 1764/ 1 v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 7c

      c) stavba veřejného vodovodu v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 6c

      d) stavba plynovodu v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 8c

 

     Katastrální území Krakovec:

         - místní část Krakovec:

           a) rekonstrukce dešťové kanalizace v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 7d

           b) stavba splaškové kanalizace a ČOV ( na pozemku parc. č. 7/2 ) v rozsahu

               vymezeném ve výkrese č. 7d

           c) stavba veřejného vodovodu v rozsahu vymezeném ve výkrese č.6d

           d) stavba plynovodu v rozsahu vymezeném ve výkrese č. 8d

           e) místní komunikace na pozemcích parc. č. 714/4, 1/3, 1/4 a 1/8 v rozsahu

               vymezeném ve výkrese č. 5d

 1. Pozemky a práva k nim lze pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb v článku 11 vyvlastnit, nebo omezit, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou, nebo jiným způsobem.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

Článek 10

 

Ostatní části územního plánu jsou směrné, jedná se zejména o předpokládaný demografický vývoj, pořadí využití lokalit pro výstavbu a jejich kapacita, dílčí vedení tras místních komunikací, zemědělských a účelových cest, dimenze a přesné trasování nových inženýrských sítí, návrhové období rok 2010.

 

Článek 11

 

Schválený územní plán je v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 vyhl. č. 84/76 Sb., ve znění vyhl. Č. 377/ 92 Sb. na Obecním úřadě v Laškově včetně všech dokladů, na stavebním úřadě MěÚ Kostelec n.H. a referátě regionálního rozvoje OkÚ Prostějov.

 

Článek 12

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 7.4.1999

 

Antonín Ševčík                                                                       Věra Stratilová

starosta                                                                                     zástupce starosty

 

 

 

Vyvěšeno od 19.3.1999  do   7.4.1999

 

                       

     

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

         

 

 

 
Zodpovídá: Ladislav Jedlička
Vytvořeno / změněno: 13.3.2006 / 13.3.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Napište nám

 

Informace o zpracování osobních údajů


Počasí

 • 15.5. dnes Pondělí Mírný déšť 12 °C 9 °C
 • 16.5. zítra Úterý Mírný déšť 17 °C 8 °C
 • 17.5. pozítří Středa Zataženo 10 °C 9 °C
 • 18.5. Čtvrtek Čtvrtek Zataženo 9 °C 7 °C
 • 19.5. Pátek Pátek Mírný déšť 9 °C 7 °C

Zdroj: OpenWeatherMap


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém