Znak obce Obec Laškov (odkaz na titulní stránku)

Obec Laškov - Oficiální web


Vyhledávání

 

1 Kandia 0 Krakovec

Kontakt

Volejte +420 582 378 821

Podrobný kontakt

Mapa


Cesta: Titulní stránka > Dokumenty obecního úřadu > Vyhlášky a nařízení

 

Vyhláška 4/01"Požární řád obce"

 

 
 

Obecně závazná vyhláška obce Laškov

číslo 04/2001

ze dne 23.11.2001,

kterou se  vydává „Požární řád obce“ a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob (dále jen vyhláška).

Obecní zastupitelstvo obce Laškov příslušné podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schválilo dne 15.10.2001 podle § 29 odst. 1 písmeno o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Čl. I.

Účel vyhlášky

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetků před možností zničení požárem. Určuje povinnosti všech občanů bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a povinnosti všech podnikatelů na území obce působících ať už trvale, nebo jen na přechodnou dobu. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany v obci a vztah obecního úřadu k těmto osobám.

Čl. I.

Účel vyhlášky

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetků před možností zničení požárem. Určuje povinnosti všech občanů bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a povinnosti všech podnikatelů na území obce působících ať už trvale, nebo jen na přechodnou dobu. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany v obci a vztah obecního úřadu k těmto osobám.

Čl. II.

Organizace požární ochrany

1)      Za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad v čele se starostou obce

2)      K řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany obecní úřad:

a) zřizuje jednotku požární ochrany obce kategorie JPO V/2 k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách, v čele této jednotky stojí velitel jednotky

b) pověřuje místostarostu (místostarostku), dohledem nad požární ochranou v obci, včetně dohledu nad jednotkou požární ochrany

 d) projednává stav požární ochrany v Zastupitelstvu a v Radě obce nejméně 1x  ročně, po závažných požárech, nebo jiných mimořádných událostech

 

Čl. III.

Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Velitel jednotky požární ochrany obce:

- udržuje trvalou akceschopnost jednotky požární ochrany obce,

- kontroluje, zda členové jednotky se podrobují min. 1x ročně lékařské prohlídce a zda mají odpovídající zdravotní způsobilost,

- nepřipustí, aby v jednotce byli zařazeni členové zdravotně nezpůsobilí,

- dbá, aby členové zařazení v jednotce užívali předepsanou osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečné práce, s nimiž je řádně seznámil

- provádí odbornou přípravu členů zařazených v jednotce dle stanoveného plánu odborné přípravy,

- dbá na dodržování stanovené údržby požární techniky, výstroje a výzbroje a provádění pravidelných a prokazatelných kontrol a zkoušení prostředků požární ochrany,

- vede evidenci požární techniky a jiných prostředků požární ochrany

- zúčastňuje se odborné přípravy organizované okresním úřadem,

- udržuje potřebnou fyzickou zdatnost a vede členy jednotky požární ochrany obce k fyzické a odborné zdatnosti

- vede předepsanou dokumentaci o činnosti jednotky požární ochrany obce o provedených cvičeních a dalších skutečnostech dle požadavků předpisů požární ochrany

- zabezpečuje provádění kontroly zdrojů požární vody v obci min. 2x ročně

- plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce

 

Čl. V

Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

1)   Pro účely této vyhlášky se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, případně činnostmi u nichž hrozí nebezpečí vzniku požárů rozumí :

a)   období sklizně obilovin a pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování;

b) provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové hmoty po těžbě lesních porostů (dřevní hmota, klest apod.);

c) spalování hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma, seno, suchá tráva, listí, dřevo  a pod.);

d) období déletrvajícího sucha.

2)   Povinnosti fyzických osob (občanů) při spalování hořlavých látek na volném  prostranství

a)  je   z a k á z á n o   plošné vypalování porostů;

b)  spalování provádět v dostatečné a bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů, porostů tak, aby nemohlo dojít k jeho opětovnému rozhoření;

c) spalování provádět pod stálým dozorem, na hromadách (stará tráva, křoviny apod.) nebo na ohništi, opustit místo spalování nebo ohniště je možné až po bezpečném zjištění, že oheň je uhašen, a že již nemůže dojít k jeho opětovnému rozhoření;

d) spalování neprovádět za větrného počasí;

e) místo spalování zabezpečit dostatečnými hasebními prostředky (hasící přístroje, lopaty, kbelíky s vodou apod.).

3)  . V období déletrvajícího sucha se  z a k a z u j e :

a)  zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používat otevřený oheň v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti, a v blízkosti dozrávajícího obilí a jiných hořlavých látek a materiálů;

b) rozdělávat oheň do 50-ti metrů od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve vysoké suché trávě a na rašelinných pozemcích, v blízkosti stanů, obytných přívěsů a v blízkosti mysliveckých zařízení;

c)   používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků, které mohou způsobit požár;

 

4)  Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od všech snadno zápalných látek.

Čl. VI

Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany v obci

1.  Trvalá pohotovost jednotek pro účely obce je zajištěna:

- nepřetržitou službou stanice územního Hasičského sbpru v Prostějově, Wolkerova 6

Čl. VII

Druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany obce

1.  Obec zřizuje jednotku požární ochrany kategorie JPO V/2 a zabezpečuje financování provozu a údržby objektu požární zbrojnice, techniky, osobního a věcného vybavení.

Počet členů

Celkem členů:                                                13

počet členů v pohotovosti                                 6

Funkce

velitel                                                               1

velitel družstva                                                  1

strojník                                                            4

hasič                                                               7

 

Vybavení

požární stříkačka                                              1

2.  Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru okresu (kraje)k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží při tom k návrhu občanského sdružení  SDH obce.

Čl. VIII

Přehled zdrojů požární vody

Obecní úřad“

- zajišťuje potřebné zdroje požární vody  - určuje jako zdroje požární vody v obci:       

Laškov

1) rybník na návsi

2) Retenční nádrž za sokolovnou

3) dvě studny v arealu sokolovny

Krakovec

1) Požární nádrž před vjezdem do Krakovce od Laškova

2) 2 studny u bývalého kravína

3) studna v lukách (za sochou sv. Jana Nepomuckého)

Kandia

1) potok

  Dvorek

1) obecní studna u kapličky

- předává jednotce požární ochrany obce plán obce s vyznačením vodních zdrojů,

- dohlíží aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky

Čl. IX

Ohlašovny požárů a způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

1. V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů:

a - Laškov - Obecní úřad, číslo telefonu - 582378821 nebo 582378617

Krakovec - Paní Zdenka Navrátilová, Krakovec 10, - číslo telefonu - 582378842

Kandia - Antonín  Ševčík, Kandia 46, číslo telefonu - 582378831

Dvorek  - Veřejná telefonní stanice

b - Ohlašovny požárů jsou v obci označeny tabulkou „Ohlašovna požárů - zde hlaste požár“

c - Územní ohlašovna požárů - Hasičský záchranný sbor Prostějov - Wolkerova 6, tel. 150

d - Ohlašovna požárů musí být vybavena dokumentací, podle kteréplní tyto úkoly:

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí,

- oznamuje nahlášenou událost na územní operační středisko

- oznamuje nahlášenou událost  starostovi obce

Čl. X

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1.   Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany se provádí těmito způsoby:

a) obecním rozhlasem, zvukem sirény s tvarem signálu 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto - ovládání rozhlasu je v 1 poschodí zámku v kanceláři OÚ

b) obecním rozhlasem - oznámení mluveným slovem a to bud´z pevné tel. linky, nebo mobilním telefonem. Vyhlášení poplachu zajistí starosta obce tel. 378 821 - kancelář, nebo 378 831 - byt, v případě nepřítomnosti starosty zajistí paní místostarostka tel. 378 674 - byt, nebo paní hospodářka tel. 378 617 - kancelář, 378 827 - byt

c) obecním rozhlasem, přímo dispečerem HZS Prostějov

d) náhradním způsobem, prostřednictvím vyrozumění členů sboru dobrovolných hasičů:

Čl. XI

Úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany

1.- Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou stanoveny zákonem č. 133/19858 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění  z.č. 67/2001Sb.) a to zejména §§ 6, 6a, 6b, 13, 15, 16, 16a, 18, 19, 20, 21 a 22,.

 

2.- Povinnosti fyzických osob jsou stanoveny zákonem č. 133/19858 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění  z.č. 67/2001Sb.) a to zejména §§ 17, 18, 19, 20, 21 a 22,.

 

3.- Obec může porušení předpisů na úseku požární ochrany a neplnění stanovených požadavků požární ochrany klasifikovat jako přestupek na úseku požární ochrany a pokud jsou naplněny všechny znaky přestupků uvedené v § 78 zákona o požární ochraně uložit za tyto přestupky až do výše 25 000,- Kč

Čl. XII

Všeobecná ustanovení

1.- Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a poskytnout potřebnou věcnou pomoc. 

Čl.  XIII

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá  účinnosti dnem 1. 2.2002

 

Věra  S t r a t i l o v á                                                Antonín Š e v č í k

Zástupce starosty                                                       starosta obce

Odkazy:

1)     vyhl. ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 3,odst.e)

2)     vyhl. ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu,§ 19

3)     zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  § 5 odst.1 písm. a),  vyhl.MV č.246/2001 Sb. (o požární prevenci) § 9

4)     zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a 16

5)     vyhl.MV č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci) § 36

Vyhláška zveřejněna dne: 7. ledna 2002

Vyhláška z úřední desky sňata dne: 1.2.2002

 

 
Zodpovídá: Pavel Spáčil
Vytvořeno / změněno: 9.8.2013 / 9.8.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Napište nám

 

Informace o zpracování osobních údajů


Počasí

  • 15.5. dnes Pondělí Mírný déšť 12 °C 9 °C
  • 16.5. zítra Úterý Mírný déšť 17 °C 8 °C
  • 17.5. pozítří Středa Zataženo 10 °C 9 °C
  • 18.5. Čtvrtek Čtvrtek Zataženo 9 °C 7 °C
  • 19.5. Pátek Pátek Mírný déšť 9 °C 7 °C

Zdroj: OpenWeatherMap


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém